Strona Polska

WERSJA POLSKOJĘZYCZNA strony internetowej absolwentów internatu im. św. Kazimierza w Vaudricourt.

kaziki-1.jpg

Francuska wersja Strony internetowej Kazików istnieje od roku. Prowadz? j? Kaziki dla Kazików. Na naszej stronie, ka?dy z nas mo?e przypomnie? i podzieli? si? swoimi wspomnieniami i anegdotami. Jak móg?by to opisa? Henryk Sienkiewicz : « s?owem i obrazem », taka jest linia edytorska naszej strony internetowej.

Kazik jest obywatelem Ziemi, który to, w swej m?odo?ci, sp?dzi? rok lub kilka lat w internacie im. ?w. Kazimierza. Dzi?, my, Kaziki, jeste?my rozproszeni po ca?ym ?wiecie.

Dzi? tworzymy wersj? polskoj?zyczn? z my?l? o polskich lub polskoj?zycznych internautach. Ty równie?, panie Twardowski, z wysoka b?dziesz móg? od teraz zapozna? si? z kazimierzowskimi dzia?aniami. 

Ostrze?enie

Polscy internauci, b?d?cie wyrozumiali ! Tu i tam mog? si? znale?? b??dy gramatyczne i ortograficzne. My, Kaziki, wszyscy nauczyli?my si? j?zyka polskiego, ale by?o to dawno.

Dzi? jest nam ?atwiej pisa? po francusku ni? po polsku, co t?umaczy dlaczego, niestety, nasza strona jest zredagowana g?ównie w j?zyku Hugo. Tymczasem, od czasu do czasu zdarza si? nam przywo?a? kilka wspomnie? bezpro?rednio w j?zyku Mickiewicza, gdy? to jedyny sposób na poprawne przywo?anie danego wspomnienia je?li chodzi o jego tre?? i o nastrój tamtej epoki. 

Rozdziały strony internetowej absolwentów internatu im. św. Kazimierza.

Kontekst historyczny za?o?enia internatu im. ?w. Kazimierza: Pomóc polskiej emigracji ...Wi?cej ...

Pocz?tki internatu im. ?w. Kazimierza : Internat im. ?w. Kazimierza otwiera swe drzwi w pa?dzierniku 1947 r... Wi?cej ...

?ycie w internacie im. ?w. Kazimierza : Wszystkie Kaziki s? pensjonariuszami... Wi?cej ...

Oddzia?ywanie internatu im. ?w. Kazimierza: Przez czterdzie?ci lat istnienia internatu, oko?o 1200 m?odych ludzi wywodz?cych si? z polskiej imigracji we Francji, w poszanowaniu kultury polskiej i chrze?cija?skiej...Wi?cej ...

kilka s?ów o naszych wychowawc : "The Boss", "Chopin" ... Wi?cej ...

Kilka dokumentów, które kpi? z bariery j?zykowejkliknij...

 

 

Saint Casimir

Date de dernière mise à jour : samedi, 01 janvier 2022